چاپ کاتالوگ در تهران

چاپ کاتالوگ و بروشور

چاپ کاتالوگ : کاتالوگ به مجموعه جمع اوری شده از محصولات یا خدمات ارائه شده توسط یک شرکت با ریزترین اطلاعات مورد نیاز برای خریدار، گفته می شود. کاتالوگ ها برای معرفی کالا یا خدمات و معرفی رسمی شرکت به مشتری، تهیه می گردند. در واقع اگر شما قصد داشته باشید هر بار به هر کدام از مشتریانتان حضوری یا تلفنی شخصا شرکت خودتان را معرفی کنید، علاوه بر خسته کننده بودن این کار ممکن است نکاتی را نیز فراموش کنید. تازه اگر شما فراموش نکنید مخاطب شما نمی تواند همه موارد را به ذهن خود بسپارد. پس داشتن کاتالوگ برای هر شرکتی الزامی است.

نمونه کاتالوگ در چاپ انعکاس

قیمت چاپ کاتالوگ

قیمت چاپ کاتالوگ سه لتی با کاغذ گلاسه 200 گرم

گلاسه 200 گرم سه لتی A4 با خط تا
29.7×63
1000 عدد - - 980,000
سلفون دو رو - 1,350,000
سلفون دو رو یو وی موضعی دو رو 1,680,000
2000 عدد - - 1,100,000
سلفون دو رو - 1,800,000
سلفون دو رو یو وی موضعی دو رو 2,500,000
5000 عدد - - 2,000,000
سلفون دو رو - 3,400,000
سلفون دو رو یو وی موضعی دو رو 4,600,000

قیمت چاپ کاتالوگ سه لتی با کاغذ گلاسه 250 گرم

گلاسه 500 گرم سه لتی A4 با خط تا
29.7×63
1000 عدد - - 1,100,000
سلفون دو رو - 1,500,000
سلفون دو رو یو وی موضعی دو رو 1,800,000
2000 عدد - - 1,400,000
سلفون دو رو - 2,050,000
سلفون دو رو یو وی موضعی دو رو 2,650,000
5000 عدد - - 2,300,000
سلفون دو رو - 3,900,000
سلفون دو رو یو وی موضعی دو رو 5,100,000

قیمت چاپ کاتالوگ سه لتی با کاغذ گلاسه 300 گرم

گلاسه 300 گرم سه لتی A4 با خط تا
29.7×63
1000 عدد - - 1,100,000
سلفون دو رو - 1,400,000
سلفون دو رو یو وی موضعی دو رو 1,800,000
2000 عدد - - 1,500,000
سلفون دو رو - 2,000,000
سلفون دو رو یو وی موضعی دو رو 2,750,000
5000 عدد - - 2,600,000
سلفون دو رو - 4,050,000
سلفون دو رو یو وی موضعی دو رو 5,250,000

قیمت چاپ کاتالوگ دو لتی با کاغذ گلاسه 200 گرم

گلاسه 200 گرم تک برگی A3 با خط تا
دو لتی A4
1000 عدد - - 590,000
سلفون دو رو - 800,000
سلفون دو رو یو وی موضعی دو رو 1,100,000
2000 عدد - - 800,000
سلفون دو رو - 1,200,000
سلفون دو رو یو وی موضعی دو رو 1,700,000
5000 عدد - - 1,400,000
سلفون دو رو - 2,350,000
سلفون دو رو یو وی موضعی دو رو 2,900,000

قیمت چاپ کاتالوگ دو لتی با کاغذ گلاسه 250 گرم

گلاسه 250 گرم تک برگی A3 با خط تا
دو لتی A4
1000 عدد - - 650,000
سلفون دو رو - 850,000
سلفون دو رو یو وی موضعی دو رو 1,100,000
2000 عدد - - 800,000
سلفون دو رو - 1,200,000
سلفون دو رو یو وی موضعی دو رو 1,700,000
5000 عدد - - 1,600,000
سلفون دو رو - 2,400,000
سلفون دو رو یو وی موضعی دو رو 3,150,000

قیمت چاپ کاتالوگ دو لتی با کاغذ گلاسه 300 گرم

گلاسه 300 گرم تک برگی A3 با خط تا
دو لتی A4
1000 عدد - - 690,000
سلفون دو رو - 950,000
سلفون دو رو یو وی موضعی دو رو 1,200,000
2000 عدد - - 900,000
سلفون دو رو - 1,300,000
سلفون دو رو یو وی موضعی دو رو 1,800,000
5000 عدد - - 1,100,000
سلفون دو رو - 2,600,000
سلفون دو رو یو وی موضعی دو رو 3,250,000

قیمت چاپ کاتالوگ

16 صفحه A5 کاتالوگ با چاپ اختصاصی گلاسه 250 گرم تحویل 10 روزه
8 صفحه A4 گلاسه صفحات 150 گرم 20 صفحه
1000 عدد - - سلفون جلد - 1,400,000
- - سلفون جلد یووی موضعی جلد 1,550,000
سلفون صفحات داخلی - سلفون جلد یووی موضعی جلد 1,800,000
سلفون صفحات داخلی یووی موضعی داخلی صفحات داخلی سلفون جلد یووی موضعی جلد 2,050,000
2000 عدد - - سلفون جلد - 2,050,000
- - سلفون جلد یووی موضعی جلد 2,350,000
سلفون صفحات داخلی - سلفون جلد یووی موضعی جلد 3,000,000
سلفون صفحات داخلی یووی موضعی داخلی صفحات داخلی سلفون جلد یووی موضعی جلد 3,400,000
5000 عدد - - سلفون جلد - 4,150,000
- - سلفون جلد یووی موضعی جلد 4,650,000
سلفون صفحات داخلی - سلفون جلد یووی موضعی جلد 5,700,000
سلفون صفحات داخلی یووی موضعی داخلی صفحات داخلی سلفون جلد یووی موضعی جلد 6,400,000

قیمت چاپ کاتالوگ

20 صفحه A5 کاتالوگ با چاپ اختصاصی گلاسه 250 گرم تحویل 10 روزه
12 صفحه A4 گلاسه صفحات 150 گرم 20 صفحه
1000 عدد - - سلفون جلد - 1,700,000
- - سلفون جلد یووی موضعی جلد 1,900,000
سلفون صفحات داخلی - سلفون جلد یووی موضعی جلد 2,500,000
سلفون صفحات داخلی یووی موضعی داخلی صفحات داخلی سلفون جلد یووی موضعی جلد 2,900,000
2000 عدد - - سلفون جلد - 2,500,000
- - سلفون جلد یووی موضعی جلد 2,700,000
سلفون صفحات داخلی - سلفون جلد یووی موضعی جلد 3,500,000
سلفون صفحات داخلی یووی موضعی داخلی صفحات داخلی سلفون جلد یووی موضعی جلد 4,300,000
5000 عدد - - سلفون جلد - 5,050,000
- - سلفون جلد یووی موضعی جلد 5,700,000
سلفون صفحات داخلی - سلفون جلد یووی موضعی جلد 8,200,000
سلفون صفحات داخلی یووی موضعی داخلی صفحات داخلی سلفون جلد یووی موضعی جلد 10,000,000

قیمت چاپ کاتالوگ

36 صفحه A5 کاتالوگ با چاپ اختصاصی گلاسه 250 گرم تحویل 10 روزه
20 صفحه A4 گلاسه صفحات 150 گرم 20 صفحه
1000 عدد - - سلفون جلد - 2,800,000
- - سلفون جلد یووی موضعی جلد 3,000,000
سلفون صفحات داخلی - سلفون جلد یووی موضعی جلد 3,700,000
سلفون صفحات داخلی یووی موضعی داخلی صفحات داخلی سلفون جلد یووی موضعی جلد 4,300,000
2000 عدد - - سلفون جلد - 3,800,000
- - سلفون جلد یووی موضعی جلد 4,200,000
سلفون صفحات داخلی - سلفون جلد یووی موضعی جلد 5,700,000
سلفون صفحات داخلی یووی موضعی داخلی صفحات داخلی سلفون جلد یووی موضعی جلد 6,600,000
5000 عدد - - سلفون جلد - 7,300,000
- - سلفون جلد یووی موضعی جلد 7,900,000
سلفون صفحات داخلی - سلفون جلد یووی موضعی جلد 11,600,000
سلفون صفحات داخلی یووی موضعی داخلی صفحات داخلی سلفون جلد یووی موضعی جلد 13,700,000

قیمت چاپ کاتالوگ

28 صفحه A5 کاتالوگ با چاپ اختصاصی گلاسه 250 گرم تحویل 10 روزه
16 صفحه A4 گلاسه صفحات 150 گرم 20 صفحه
1000 عدد - - سلفون جلد - 2,100,000
- - سلفون جلد یووی موضعی جلد 2,300,000
سلفون صفحات داخلی - سلفون جلد یووی موضعی جلد 2,900,000
سلفون صفحات داخلی یووی موضعی داخلی صفحات داخلی سلفون جلد یووی موضعی جلد 3,400,000
2000 عدد - - سلفون جلد - 2,900,000
- - سلفون جلد یووی موضعی جلد 3,100,000
سلفون صفحات داخلی - سلفون جلد یووی موضعی جلد 4,700,000
سلفون صفحات داخلی یووی موضعی داخلی صفحات داخلی سلفون جلد یووی موضعی جلد 5,200,000
5000 عدد - - سلفون جلد - 5,500,000
- - سلفون جلد یووی موضعی جلد 6,000,000
سلفون صفحات داخلی - سلفون جلد یووی موضعی جلد 9,000,000
سلفون صفحات داخلی یووی موضعی داخلی صفحات داخلی سلفون جلد یووی موضعی جلد 11,000,000

قیمت چاپ کاتالوگ

52 صفحه A5 کاتالوگ با چاپ اختصاصی گلاسه 250 گرم تحویل 10 روزه
28 صفحه A4 گلاسه صفحات 150 گرم 20 صفحه
1000 عدد - - سلفون جلد - 3,300,000
- - سلفون جلد یووی موضعی جلد 3,500,000
سلفون صفحات داخلی - سلفون جلد یووی موضعی جلد 4,700,000
سلفون صفحات داخلی یووی موضعی داخلی صفحات داخلی سلفون جلد یووی موضعی جلد 5,500,000
2000 عدد - - سلفون جلد - 4,650,000
- - سلفون جلد یووی موضعی جلد 4,900,000
سلفون صفحات داخلی - سلفون جلد یووی موضعی جلد 7,000,000
سلفون صفحات داخلی یووی موضعی داخلی صفحات داخلی سلفون جلد یووی موضعی جلد 8,500,000
5000 عدد - - سلفون جلد - 9,000,000
- - سلفون جلد یووی موضعی جلد 10,000,000
سلفون صفحات داخلی - سلفون جلد یووی موضعی جلد 15,000,000
سلفون صفحات داخلی یووی موضعی داخلی صفحات داخلی سلفون جلد یووی موضعی جلد 18,000,000

قیمت چاپ کاتالوگ

68 صفحه A5 کاتالوگ با چاپ اختصاصی گلاسه 250 گرم تحویل 10 روزه
36 صفحه A4 گلاسه صفحات 150 گرم 20 صفحه
1000 عدد - - سلفون جلد - 4,000,000
- - سلفون جلد یووی موضعی جلد 4,200,000
سلفون صفحات داخلی - سلفون جلد یووی موضعی جلد 5,500,000
سلفون صفحات داخلی یووی موضعی داخلی صفحات داخلی سلفون جلد یووی موضعی جلد 7,000,000
2000 عدد - - سلفون جلد - 5,400,000
- - سلفون جلد یووی موضعی جلد 5,800,000
سلفون صفحات داخلی - سلفون جلد یووی موضعی جلد 8,500,000
سلفون صفحات داخلی یووی موضعی داخلی صفحات داخلی سلفون جلد یووی موضعی جلد 10,500,000
5000 عدد - - سلفون جلد - 9,800,000
- - سلفون جلد یووی موضعی جلد 10,500,000
سلفون صفحات داخلی - سلفون جلد یووی موضعی جلد 17,000,000
سلفون صفحات داخلی یووی موضعی داخلی صفحات داخلی سلفون جلد یووی موضعی جلد 23,000,000

دانلود لیست قیمت چاپ کاتالوگ

تفاوت بروشور و کاتالوگ

در مرحله اول باید تفاوت های بین بروشور و کاتالوگ را مشخص کنیم. مشتریان ما اغلب این دو را با هم اشتباه می گیرند. مثلا شخصی تماس می گیرد و درخواست کاتالوگ می کند ولی در پایان متوجه می شویم که درخواستش یک بروشور ساده می باشد.

کاتالوگ درواقع جهت ارائه و معرفی کامل و اجمالی یک محصول، کالا و یا خدمات می باشد. در بروشور ها ما بیشتر به کلیات موضوع مورد تبلیغ خود می پردازیم ولی در کاتالوگ ها این طور نیست و ما به کوچکترین موضوع دقت کرده و کاملا شغل و حرفه خود را به مخاطب خود معرفی می کنیم.

از دیگر کارایی کاتالوگ و فرق آن با بروشور این است که کاتالوگها عکس های بیشتری از کالا و محصول درون خود دارند و توضیحات بیشتری هم نسبت به محصول مورد نظر میدهند.

کاتالوگ از تعداد صفحات بیشتری تشکیل شده، تعداد صفحات کاتالوگ ازچندصفحه تاصدها صفحه متغییر می‌باشد و اغلب گرماژ صفحات جلد در مقایسه با صفحات داخل بیشتر و معمولا جلد مقوایی می باشد.

مقایسه کاتالوگ و بروشور

در کاتالوگ بر عکس بروشور از صحافی‌های سنگین تر مانند: مفتول، چسب گرم و… بسته به تعداد صفحات کاتالوگ استفاده می شود.  صحافی کاتالوگ شکیل تر ومستحکم تر است و مقاومت بیشتری دارد و می توان آن را به عنوان یک کتابچه کامل برای معرفی کالا استفاده کرد.

بروشور ها در مقایسه با کاتالوگ‌ ها معمولا ارزان تر هستند و در قطع‌های مختلف، بدون نیاز به صحافی های سنگین با فرآیند صحافی ساده در تیراژ بالا چاپ می‌شوند، گرم کاغذ می‌تواند به دلخواه انتخاب شود، اما اغلب با گرم پایین چاپ می‌شوند تا هم خواندن آن‌ها ساده‌تر باشد و هم مقرون به صرفه تمام شوند.

اغلب کارخانه ها و شرکت های تولیدی از کاتالوگ ها برای معرفی کالا و خدمات خود استفاده می کنند. ولی در بروشور این گونه نیست. بروشورها فضای کمتری دارند و مانند یک کارت ویزیت عمل می کنند. در چاپ بروشور به دلیل فضای کم شما فقط به معرفی خدمات خود می پردازید و مانند کاتالوگ به معرفی کامل دستگاهها و خدمات و تعداد کارمند و سابقه کار و …نمی پردازید.

از دیگر ویژگی که کاتالوگ هارو از بروشورها جدا میکند سلفون خوردن کاتالوگ هاست و باعث مقاومت بیشتر کاتالوگ ها نسبت به بروشورها می شود.

مزایای داشتن کاتالوگ

کاتالوگ راهنمایی جامع و کامل برای فروش محصولات و یا ارائه خدمات به صورت کاملا طبقه بندی شده همراه با عکس به مخاطب است. حتی در این بازه زمانی که تبلیغات کلیکی و تبلیغات اینترنتی و موتورهای جست و جو قسمت عمده ای از بازار تبلیغات را احاطه کرده اند ولی باز هم چاپ کاتالوگ به قوت به کار خود ادامه می دهد.

گاهی مخاطب شما تصمیم درستی برای انتخاب محصول نگرفته و نیاز دارد تا در کاتالوگ شما با نمونه کارهای مختلف مواجه شده و متوجه تفاوت ها و لیست قیمت ها و زمان انجام کار بشود. شما با چاپ کاتالوگ در واقع میتوانید در زمانی کمتر مشتریان بیشتری را ویزیت کنید. شما با چاپ کاتالوگ با کیفیت و چاپ کاتالوگ حرفه ای می توانید هر چه بهتر محصولات و خدمات خود را معرفی کنید.

در کل، داشتن کاتالوگ و بروشورهای با کیفیت به شما کمک می‌کند تا محصولات و خدمات خود را بهتر معرفی کنید، مشتریان جدید جذب کنید، فروش خود را افزایش دهید و نام و نشان تجاری خود را ارتقا دهید. به طور کلی، این ابزارها برای هر شرکتی بسیار مفید هستند و می‌توانند به شما در دستیابی به اهداف تجاری خود کمک کنند.

با استفاده از کاتالوگ و بروشورها، شما می‌توانید به مشتریان خود آگاهی لازم در مورد محصولات و خدمات خود را بخشید. با ارائه اطلاعات جامع و مفید در مورد محصولات، مشتریان می‌توانند به راحتی اطلاعاتی را درباره آنها کسب کنند و تصمیم به خرید آنها را بگیرند.

داشتن کاتالوگ و بروشور برای شرکت‌ها چندین مزیت دارد که شامل موارد زیر می‌شود:

 1. معرفی شرکت: کاتالوگ و بروشورها ابزاری قدرتمند برای معرفی شرکت و محصولات و خدمات آن به مشتریان هستند. با ارائه اطلاعات جامع و مفید در مورد شرکت و محصولات، افراد می‌توانند با شرکت شما آشنا شوند و به شما اعتماد کنند.
 2. تبلیغات: با استفاده از کاتالوگ و بروشورها، شرکت می‌تواند به راحتی تبلیغات خود را در بازار جایگزین کند. این ابزارها به شما اجازه می‌دهند تا به مخاطبان خود پیام‌های تبلیغاتی مناسب و مفید ارائه دهید.
 3. جذب مشتری: با ارائه اطلاعات جامع و مفید در مورد محصولات و خدمات شرکت، شما می‌توانید به راحتی مشتریان جدید جذب کنید. در واقع، کاتالوگ و بروشورهای شما می‌توانند به مشتریانی که در حال جستجوی محصولات مشابه هستند کمک کنند تا به شما رجوع کنند.
 4. افزایش فروش: کاتالوگ و بروشورهای مناسب می‌توانند به شما کمک کنند تا فروش خود را افزایش دهید. با ارائه اطلاعات مفید و جذاب در مورد محصولات و خدمات، شما می‌توانید مشتریان را متقاعد کنید که محصولات شما را خریداری کنند.
 5. مزیت رقابتی: داشتن کاتالوگ و بروشورهای خوب به شما کمک می‌کند تا از رقبای خود جلوتر بروید. با ارائه اطلاعات مفید و جامع در مورد محصولات و خدمات، شما می‌توانید با رقبای خود رقابت کنید و مشتریان را به خود جذب کنید.
 6. ارتقاء نام و نشان تجاری: با داشتن کاتالوگ و بروشورهای با کیفیت، شما می‌توانید نام و نشان تجاری خود را بهتر و موثرتر ارتقا دهید. این ابزارها به شما اجازه می‌دهند تا تصاویری جذاب و منحصر به فرد از محصولات و خدمات خود ارائه دهید و برند خود را به صورت مؤثرتری در بازار معرفی کنید.

هدف از داشتن کاتالوگ و بروشور

 • یکی از هدف های بروشور و کاتالوگ ها آگاهی دادن به مخاطبان می باشد و هدف دیگر تبلیغات آن شرکتی است که می خواهد محصولات و خدمات خود را به مشتریانش معرفی نماید.
 • بهترین راه ارتباطی میان تولید کنندگان و کسانی که ارائه خدمات میدهند با مصرف کنندگان استفاده از بروشور و کاتالوگ برای اطلاع رسانی می باشد.  
 • اطلاع رسانی از طریق کاتالوگ و بروشور این حسن را دارد که امکان دارد اگر کاتالوگ کامل جامعی به مصرف کننده ارائه شود، می تواند نظر مصرف کننده را تغییر دهد.
 • چاپ کاتالوگ در اصناف مختلفی کاربرد دارد که میتوان به چاپ کاتالوگ ماشین آلات صنعتی ، چاپ کاتالوگ لوازم آرایشی، چاپ کاتالوگ لوازم برقی ، چاپ کاتالوگ دارویی ، چاپ کاتالوگ تبلیغاتی و… اشاره کرد.

کاتالوگ تک برگ

گاهی اوقات اطلاعاتی که شما می توانید به مشتریتان ارائه دهید بسیار کم و مختصر و مفید می باشد و نیازی به کاتالوگ در چندین صفحه نمی باشد در این موارد بهترین گزینه پیش رو کاتالوگ تک برگی می باشد که بسیار مختصر و مفید است واز ضخامت بالایی برخوردار است. دوروی آن دارای سلفون می باشد و بسیار مورد پسند مشتریان قرار میگیرد و از دیگر مزیت های آن می توان به قیمت مناسب آن اشاره نمود .

مراحل و فرآیند تولید یک کاتالوگ:

 • اولین مرحله فرایند تولید کاتالوگ انتخاب جنس و نوع کاغذ مصرفی میباشد: تحریر، ایندر برد، گلاسه و....
 • مرحله بعد طراحی و صفحه بندی کاتالوگ می باشد که براساس خلاقیت طراح و رنگ های سازمانی یک شرکت انجام میشود.
 • پس از آن عملیات لیتوگرافی و تهیه زینک کاتالوگ می باشد که طرح انجام شده توسط دستگاه پلیت ستر بر روی پلیت انتقال می یابد که از روی زینک بر روی کاغذ انتقال یابد.
 • مرحله ی اصلی مرحله چاپ کاتالوگ می باشد، هر هشت صفحه ی کاتالوگ در یک فرم دورو بسته می شود و عملیات چاپ صورت میگیرد.
 • عملیات پس از چاپ نیز بسته به نیاز مشتری انتخاب میگردد، مانند سلوفن مات و براق ، یووی شنی ،متالایزر،یووی موضعی و برجسته کاری
 • در نهایت هم فرم های چاپ شده به مرحله ی صحافی رفته و بسته به تعداد صفحات یا مفتول (منگنه) و یا چسب گرم میشوند.

کاغذ مورد استفاده در چاپ کاتالوگ

بخش عمده هزینه های یک کار چاپی مثل چاپ کاتالوگ را هزینه کاغذ در بر میگیرد ، کاغذ ها انواع مختلفی دارند که از پر مصرف ترین آنها می توان به کاغذ گلاسه ، کاغذ تحریر و کاغذ کتان اشاره نمود که معمولا کاغذ مورد استفاده در چاپ کاتالوگ کاغذ گلاسه می باشد.

کاغذ های گلاسه یا کاغذ ساتیناژشده کاغذهایی می باشند که در دوروی ‌آنها پوششی براق یا مات وجود دارد و از لحاظ جذب مرکب یا تونر بسیار قوی می باشند که این مواد پوشش دهنده مخلوطی از خاک چینی و مواد معدنی می باشند کاغذهای گلاسه مصرف بسیار زیادی در چاپ کاتالوگ ها دارند.

هر چقدر گراماژ کاغذ های مورد استفاده در چاپ کاتالوگ بالاتر باشد مقاومت بیشتری به صفحات می دهد ، البته باید در نظر گرفت که اگر تعداد صفحات کاتالوگ زیاد باشد ، مثلا 50 صفحه اصلا نمیتوان از کاغذ با گراماژ بالا استفاده کرد و حتما باید کاغذ ها بین 90 تا 135 گرم باشد.

 طراحی کاتالوگ

طراحی کاتالوگ یکی از مهمترین مراحل چاپ کاتالوگ میباشد. و شما با یک طراحی خلاقانه می توانید در ارائه محصول خود بزرگ نمایی انجام دهید. در صورتی که طراح ندارید این کار را به طراحان حرفه ای مرکز تخصصی چاپ انعکاس  بسپارید.

 طرح چاپی کاتالوگ مورد نظر شرکت شما هر چقدر زیبا تر و حرفه ای تر باشد مخاطبان و مشتریان بیشتری را جذب می کند ، در بازار رقابتی امروز نیاز به چاپ یک کاتالوگ جامع که کاملا معرف خدمات و محصولات شرکت شما می باشد امری ضروری به نظر می رسد، پس مهم ترین و وقت گیر ترین مرحله ی چاپ کاتالوگ ، مرحله طراحی می باشد.

چاپ کاتالوگ

در طراحی یک کاتالوگ طراح یا گرافیست باید به این نکته دقت کند که از چه رنگ هایی در طراحی کاتالوگ با توجه به صنف مورد نظر استفاده کند ، همانطور که می دانید رنگ شناسی یک اصول روان شناسی است که یک طراح باید به آن مسلط باشد تا نتیجه طراحی کاتالوگ شما چیزی متفاوت از دیگر کاتالوگ های موجود در بازار باشد. مثلا رنگ مناسب برای کاتالوگ شرکت واردات لوازم پزشکی رنگ قرمز نیست بلکه باید از رنگ های آرام مانند آبی آسمانی ، سبز پزشکی و … استفاده شود.

کاتالوگ ها سایز دقیقی ندارند و مشتری می تواند بر اساس سلیقه یک سایز را برای خود انتخاب کند حتی به غیر از سایز های استاندارد ، بر اساس مقدار اطلاعات و عکس ها مشخص می شود که طراحی کاتالوگ شما در چند صفحه تمام می شود. فقط نکته ای که باید در نظر گرفت این است که تعداد صفحات یک کاتالوگ باید مضربی از عدد 4 باشند ، مثلا 16 ، 20 ، 24 و…

اندازه های متداول در طراحی و چاپ کاتالوگ ها اندازه های A5 و A4 و A3 و ۶۳×۳۰ و 33*70و …. میباشد.

جلد کاتالوگ

در طراحی یک کاتالوگ جلد ها اهمیت بسزایی دارند، به همین خاطر روی جلد را معمولا به عکسی از کارخانه و لوگو به صورت بزرگ و هم چنین شعار تبلیغاتی اختصاص داده و در پشت جلد نیز جای آدرس و شماره و لینک و… اختصاص می دهیم.

 گراماژ کاغذ های مورد استفاده در چاپ کاتالوگ؟

گراماژ های کاغذ مورد استفاده در کاتالوگ معمولا و به صورت استاندارد بدین شرح می باشد ، جلد 300 گرمی یا جلد 250 گرمی با روکش سلفون مات یا براق و صفحات داخلی با انتخاب و سلیقه مشتری از بین گلاسه 135 گرم ، گلاسه 150 گرم ، گلاسه 170 گرم و گلاسه 200 گرم انتخاب می شود.

تعداد صفحات مناسب یک کاتالوگ

صفحات کاتالوگ ها حتما باید مضربی از عدد 4 باشد ، به طور مثال ما هیچ وقت کاتالوگ با 17 یا 15 یا 18 صفحه نداریم و همیشه کاتالوگ ها 16 صفحه یا کاتالوگ 20 صفحه و 24 و… می باشند .

چاپ کاتالوگ به چند صورت قابل انجام است؟

چاپ کاتالوگ به دو صورت دیجیتال و افست قابل انجام است.

روش چاپ دیجیتال کاتالوگ در تیراژ کم به صرفه و چاپ کاتالوگ افست برای تیراژ بالای 1000 عدد می باشد.

خدمات تکمیلی در چاپ کاتالوگ

خدماتd مثل سلفون براق ، سلفون مات ، یووی موضعی ، یووی کامل ، یووی اکلیلی ، یووی شنی و …

هم چنین خدماتی چون نقره کوب ، طلا کوب ، رنگ های پنجم یا رنگ های پنتون ، رنگ های فسفری و… همه ی این ها می تواند در هر چه بهتر و زیبا تر شدن کاتالوگ شما سهیم باشند ولی به هزینه ی تمام شده ی چاپ کاتالوگ شما بیفزایند.

چاپ بروشور

در مسیر پرفراز و نشیب کسب و کار، پیشرو بودن به معنای باز کشف مداوم راه‌های تازه برای تعامل و گفتگو با مشتریان است. بروشوری در دستان شماست که داستان رشد و تکامل شغلی شما را روایت می‌کند، داستان شغلی که بر آرمان‌های استوار و به دنبال ارائه برترین هاست. این صفحات پر از تصاویر رنگی و متن‌های دلنشین، بیش از یک وعده، یک واقعیت است؛ نمایی از آنچه شما به ارمغان می‌آورید و تأکیدی بر قدرت نوآوری و خدمت‌ رسانی شما. 

در هر قدم و هر نقطه تماس، ما به دنبال ایجاد یک ارتباط ماندگار هستیم، و این بروشور نقشه‌ای است که شما را در این سفر همراهی می‌کند. با ورق زدن هر صفحه، فصل جدیدی از این سفر را آغاز کنید و خود را برای تجربه‌ای به یادماندنی نزدیک مشاغل رو به رشد آماده سازید.

نکاتی کلیدی برای چاپ بروشور حرفه‌ای:

 1. پیش از هر چیزی، باید دقیقاً بدانید که بروشور تان را برای چه کسانی می‌نویسید. محتوا و طراحی باید مطابق با نیازها و خواسته‌های مخاطبان هدف باشد.
 2. اطمینان حاصل کنید که بروشور شما با رنگ‌ها، لوگو و سایر عناصر برندتان یک دست است تا هویت بصری مشخصی داشته باشد.
 3. محتوای متنی باید واضح و مختصر باشد. به نکته‌های اصلی بپردازید و از پرداختن به جزئیات غیر ضروری خود داری کنید.
 4. تصاویر باید با کیفیت بالا و حرفه‌ای باشند. تصاویر با وضوح پایین ظاهر غیر حرفه‌ای به بروشور می‌دهند.
 5. از تیترها، زیرتیترها و بولت‌ها برای تقسیم بندی محتوا استفاده کنید تا خواندن آن آسان‌تر شود.
 6. استفاده از کاغذ با کیفیت و چاپ حرفه‌ای می‌تواند تاثیر زیادی روی نحوه دریافت پیام شما توسط مخاطب داشته باشد.
 7. جزئیات چاپی مانند چیدمان، قطع بروشور و نحوه تا شدن آن باید با دقت انجام شود تا حرفه‌ای به نظر برسد.
 8. بروشور باید شامل اطلاعات تماسی باشد که بازدید کنندگان بتوانند به آسانی با شما تماس بگیرند. همچنین، یک فراخوانی برای اقدام مانند تخفیف ویژه، دانلود رایگان و.... را شامل شود.
 9. داشتن تعادل بین فضای سفید، متن و گرافیک مهم است تا بروشور شلوغ و دشوار برای خواندن به نظر نرسد.
 10. قبل از چاپ، نوشتار و املای متن باید به دقت بررسی شود تا از خطاهای دستوری یا املایی جلوگیری شود.
 11. انتخاب تکنیک چاپ مناسب برای نوع بروشور تان مهم است. چاپ دیجیتال برای تعداد کم مناسب است، در حالیکه چاپ افست برای تعداد بالا اقتصادی تر است.
 12. در نظر گرفتن دسترسی و خوانایی بروشور برای افراد دارای معلولیت نیز اهمیت دارد، مثلاً استفاده از فونت‌های بزرگ‌تر و کنتراست بالا.
 13. با دقت در تمامی این جوانب، می‌توانید یک بروشور حرفه‌ای طراحی کنید که نه تنها نگاه‌ها را به خود جلب کند، بلکه پیام شما را به طور موثر به مخاطبان هدفتان منتقل سازد.

چرا چاپ بروشور از اهمیت خاصی برخوردار است؟

 • بروشورها مستقیماً به دست مشتریان رسیده و این فرصت را می‌دهند که اطلاعات را بلافاصله و بدون نیاز به اینترنت یا تکنولوژی پیشرفته بررسی کنند.
 • نسبت به دیگر روش‌های تبلیغاتی مانند تبلیغ در رادیو، تلویزیون یا نمایشگاه‌های تجاری، چاپ بروشور اغلب هزینه‌ کمتری دارد و بودجه‌های کمتری را می‌طلبد.
 • بروشورها امکان معرفی شرکت، محصولات، خدمات و پیشنهادات ویژه را به صورت فیزیکی و مستقیم به مشتریان فراهم می‌آورند.
 • بروشورها را می‌توان در موقعیت‌ها و رویدادهای خاصی که مخاطبان هدف حضور دارند پخش کرد.
 • یک بروشور حرفه‌ای می‌تواند اعتماد ساز بوده و نشان دهد که شرکت جدی و متعهد به ارائه خدمات یا محصولات با کیفیت است.
 • بروشورها مکان مناسبی برای ارائه جزئیات دقیق تر و کامل تر درباره یک محصول، خدمت یا شرکت هستند.
 • بروشورها فضای بیشتری برای خلاقیت در طراحی و کپی رایتینگ فراهم می‌آورند و تا زمانی که اطلاعات منسوخ نشده‌اند، قابل استفاده باقی می‌مانند.
 • بروشورها حس یک تجربه شخصی تر و دستی تر برای برخی از مصرف کنندگان ایجاد می‌کنند که این مسئله می‌تواند در ایجاد پیوندهای قوی تر با مشتری کمک کننده باشد.
 • در نهایت بروشورها در مشاغل کوچک نقش مهمی در برقراری ارتباط با مشتریان داشته و می‌توانند به عنوان ابزاری در دسترس، کارآمد و فراگیر برای توسعه بازار و تقویت برند استفاده شوند.

ویژگی های یک بروشور جذاب:

برای اینکه بتوانید یک بروشور جذاب که در نگاه اول مخاطب را برای خواندن و ورق زدن آن تشویق کند داشته باشید، سعی کنید بروشور چاپی شما این ویژگها را داشته باشد.

 • پیش از هر چیز، باید دقیقاً نیازها، خواسته‌ ها و علایق مخاطبان هدف خود را بشناسید تا بتوانید پیام خود را به درستی طراحی و ارائه دهید.
 • پیام کلیدی بروشور باید واضح، روان و متقاعد کننده باشد. باید دقیقاً مشخص کنید که چرا یک فرد باید علاقه‌مند به خرید محصول یا استفاده از خدمات شما باشد.
 • مشتریان به دنبال دانستن این هستند که چگونه محصول یا خدمات شما می‌تواند زندگی آن‌ها را بهتر کند. بنابراین، تاکید بر مزایا نسبت به ویژگی‌ها اهمیت دارد.
 • استفاده از تصاویر با کیفیت، رنگ‌های جذاب و یک طراحی حرفه‌ای و چشم نواز  که با هویت برند شما همخوانی دارد، کلید جلب توجه مشتری است.
 • فونت‌ها باید خوانا و متناسب با فضای کلی بروشور انتخاب شود. همچنین، متن نباید بیش از حد مفصل باشد. پیام‌ها کوتاه و مفید ارائه شوند.
 • نباید بروشور با متن یا تصاویر بیش از حد شلوغ باشد. استفاده از فضای خالی به متعادل سازی طرح کمک می‌کند.
 • چیدمان محتوا باید به گونه‌ای باشد که خواننده را به حرکت در مسیر مورد نظر شما هدایت کند، از اطلاعات مقدماتی شروع و به نقطه‌ای خاص برسد.
 • شامل کردن فراخوانی برای اقدام، مثل شماره های تماس، تخفیف های ویژه یا قدم ‌های بعدی که مشتریان باید انجام دهند.
 • اطلاعات تماس شما باید به وضوح قابل دیدن باشد و خوانندگان بتوانند به راحتی با شما تماس بگیرند.
 • سرمایه ‌گذاری در یک چاپ با کیفیت می‌تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند. کیفیت کم چاپ می‌تواند تمام تلاش‌های طراحی را بی‌اثر کند.

تاثیر بروشور در موفقیت کسب و کار:

در عصر دیجیتالی که ما به آن پا گذاشته‌ایم، ارتباطات چهره به چهره و تبادلات ملموس هنوز نیروی خاصی دارند که نباید دست کم گرفته شوند. بروشور به عنوان ابزاری قدرتمند و مقرون ‌به‌ صرفه، امکانی مستقیم برای معرفی و برقراری ارتباط با مشتریان فراهم می‌کند. این ورقه‌های خلاقانه، بیش از یک ارائه مجموعه‌ای از اطلاعات، سفیران برند شما هستند که قصه‌ها، ارزش‌ها و خصوصیات کسب‌ و کارتان را در پس هر کلمه و تصویر منعکس می‌کنند.

چاپ بروشور برای مشاغل کوچک نه تنها امکانی برای جلب توجه و ایجاد ارتباط عمیق‌تر با مشتریان فراهم می‌آورد، بلکه نشان دهنده تعهد و سرمایه گذاری شما در رابطه با کسب‌ و کار و محصولاتتان نیز می‌باشد. با تلفیق محتوای جامع، طراحی جذاب و فراخوان به اقدام، بروشور می‌تواند ابزاری بازاریابی انعطاف پذیر و تاثیرگذار باشد که هم خوانا و هم به یادماندنی است.

پس، در انتخاب بروشور به عنوان بخشی از استراتژی بازاریابی خود تردید نکنید. این سرمایه گذاری دقیق و هدفمند، می‌تواند پلی به سوی روابط پایدار تجاری و گسترش دامنه کسب ‌و کارتان در بازارهای هدف شود. 

سوالات متداول مشتری ها هنگام چاپ کاتالوگ؟

در زمان چاپ کاتالوگ، مشتریان ممکن است برخی سوالات متداولی داشته باشند که بهتر است پاسخ داده شود. برخی از این سوالات شامل موارد زیر است:

چه نوع فرمتی برای چاپ کاتالوگ استفاده شود؟

 بسته به چاپخانه، نوع فرمت ممکن است متفاوت باشد، اما بیشتر چاپخانه‌ها فایل‌های PDF را برای چاپ کاتالوگ توصیه می‌کنند. برای داشتن کیفیت بالا و جلوگیری از هرگونه اختلال در چاپ، بهتر است فایل خود را با کیفیت بالا از جمله با حداقل ۳۰۰ DPI طراحی و ذخیره کنید.

آیا می‌توان کاتالوگ را با کاغذ خاصی چاپ کرد؟

 بله، می‌توانید کاغذ خاصی برای چاپ کاتالوگ انتخاب کنید. برخی از گزینه‌های کاغذ شامل کاغذ گلاسه، کاغذ مات، کاغذ نرمال و کاغذ بافت دار هستند. هر کاغذی می‌تواند برای محتوای مختلف کاتالوگ مناسب باشد.

آیا می‌توان کاتالوگ را با روش چاپ دیجیتال چاپ کرد؟

 بله، می‌توانید کاتالوگ خود را با روش چاپ دیجیتال چاپ کنید. روش چاپ دیجیتال یک روش چاپ سریع و کارآمد است که برای چاپ کاتالوگ، این روش می‌تواند به دلیل کاهش زمان و هزینه، یک روش جذاب و کارآمد باشد. با این حال، باید توجه داشت که چاپ دیجیتال، نسبت به چاپ آفست، کیفیت پایین‌تری دارد و در صورتی که تعداد چاپ بالا باشد، هزینه آن نیز بیشتر از چاپ آفست خواهد بود.

چه تعداد کاتالوگ می‌تواند چاپ شود؟

تعداد کاتالوگی که می‌توان چاپ کرد، بستگی به نوع چاپ و حجم سفارش دارد. در چاپ آفست، معمولاً برای کمترین حجم چاپ، ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ عدد لازم است. با افزایش تعداد چاپ، قیمت چاپ کاهش می‌یابد. در چاپ دیجیتال، می‌توان تعداد کمتری را چاپ کرد، اما هزینه چاپ بیشتر خواهد بود.

چه مدت زمانی برای چاپ کاتالوگ نیاز است؟

زمان لازم برای چاپ کاتالوگ بستگی به حجم سفارش، نوع چاپ و زمان تحویل درخواستی دارد. در مواردی که نیاز به چاپ فوری وجود دارد، چاپگری هایی وجود دارند که به روش چاپ اضطراری کار می‌کنند و می‌توانند چاپ را در عرض چند ساعت تحویل دهند. با این حال، برای چاپ با کیفیت و در شرایط عادی، معمولاً زمان تقریبی ۳ تا ۵ روز برای چاپ و تحویل کاتالوگ لازم است.

به طور کلی، چاپ کاتالوگ می‌تواند یک ابزار مفید برای شرکت باشد تا محصولات و خدمات خود را به مشتریانشان معرفی کنند و به افزایش فروش خود بپردازند. با این حال، برای داشتن کاتالوگ موثر و جذاب، نیاز به طراحی و چاپ با کیفیت دارید. همچنین باید مطمئن شوید که کاتالوگ شما اطلاعات کافی و دقیق درباره محصولات و خدمات شما را در بر دارد و به صورت زیبا و جذاب طراحی شده است.

در نهایت، باید به یاد داشت که کاتالوگ تنها یکی از ابزارهای بازاریابی شرکت شماست و برای داشتن یک استراتژی بازاریابی موثر، نیاز به ترکیب کاتالوگ با سایر ابزارهای بازاریابی مانند وب سایت، رسانه‌های اجتماعی، تبلیغات، پوسترها و ... دارید.

مرکز تخصصی چاپ و بسته بندی چاپ انعکاس

تولید و چاپ پاکت ، چاپ ست اداری ، چاپ جعبه ،  چاپ ساکت دستی تبلیغاتی ، ساک دستی آماده ، چاپ سربرگ ، چاپ لیبل ، چاپ روبان ، چاپ اتیکت آویز ، چاپ مارک پارچه ای چاپ کاغذ بسته بندی ، چاپ ساک پارچه ای ، چاپ فولدر تبلیغاتی ، چاپ کارت ویزیت و کلیه ملزومات کاغذی و چاپی توسط مرکز تخصصی چاپ و بسته بندی چاپ انعکاس

مشاوره و سفارش: 33532729–021

09129562575 خطیبی

09121784130 رفیعی

سوالات متداول

هزینه چاپ کاتالوگ بستگی به عوامل مختلفی مانند اندازه، تعداد صفحات، کیفیت چاپ و مواد استفاده شده دارد. برای بهترین تخمین هزینه، بهتر است با چاپخانه‌ای که خدمات چاپ را ارائه می‌دهد تماس بگیرید و مشخصات کاتالوگ خود را به آنها ارسال کنید.

زمان تحویل کاتالوگ بستگی به تعداد سفارشاتی که چاپخانه در دست دارد و نیز به مدت زمان لازم برای تهیه فایل چاپی دارد. با این حال، چاپخانه‌ها معمولاً در مورد زمان تحویل توافق خواهند کرد و مشتری را در جریان قرار می‌دهند.

اگر مشتری مطمئن نیست که طرح چاپ کاتالوگ شان درست است، می‌تواند از چاپخانه بخواهد که طرح را برای آنها بررسی کند. همچنین، اگر در طول فرآیند چاپ نیاز به تغییر طرح پیش آمد، باید به چاپخانه اعلام کرد.

بله، می‌توانید تعداد صفحات کاتالوگ را به دلخواه تان تغییر دهید. با این حال، باید توجه داشت که تعداد صفحات کاتالوگ بستگی به محتوای آن و همچنین هزینه چاپ آن دارد.

بله، می‌توانید اندازه کاتالوگ خود را به دلخواه تان تغییر دهید. با این حال، باید توجه داشت که اندازه کاتالوگ بستگی به محتوای آن و همچنین هزینه چاپ آن دارد.