تعرفه چاپ

ست اداری با چاپ و قالب اختصاصی

تحریر 80 گرم پاکت نامه(ملخی) پاکت A4 سربرگ A4 سربرگ A5 قیمت (تومان)
  1000عدد - 2000عدد 2000عدد 580/000
  2000عدد - 4000عدد 4000عدد 700/000
  1000عدد 1000عدد 1000عدد - 590/000
           
  2000عدد 2000عدد 2000عدد - 870/000
  - 1000عدد 1000عدد 2000عدد 550/000
  - 2000عدد 2000عدد 4000عدد 770/000

 

ست اداری با چاپ و قالب اختصاصی

تحریر 100 گرم پاکت نامه(ملخی) پاکت A4 سربرگ A4 سربرگ A5 قیمت (تومان)
  1000عدد - 2000عدد 2000عدد 600/000
  2000عدد - 4000عدد 4000عدد 770/000
  1000عدد 1000عدد 1000عدد - 700/000
           
  2000عدد 2000عدد 2000عدد - 990/000
  - 1000عدد 1000عدد 2000عدد 650/000
  - 2000عدد 2000عدد 4000عدد 890/000

 

ست اداری با چاپ و قالب اختصاصی

کتان 120 گرم پاکت نامه(ملخی) پاکت A4 سربرگ A4 سربرگ A5 قیمت (تومان)
  1000عدد - 2000عدد 2000عدد 800/000
  2000عدد - 4000عدد 4000عدد 1/150/000
  1000عدد 1000عدد 1000عدد - 800/000
           
  2000عدد 2000عدد 2000عدد - 1/270/000
  - 1000عدد 1000عدد 2000عدد 850/000
  - 2000عدد 2000عدد 4000عدد 1/250/000