استانداردها

ردیف نام پاکت cdr pdf ردیف نام پاکت cdr pdf
1 پاکت ملخی فانتزی زیپ دار 31 درب روی عرض A4 پاکت
2 پاکت ملخی فانتزی 32 درب روی عرض A4 پاکت+
3 پاکت ملخی فانتزی پنجره ای 33 پاکت 31×25 درب روی عرض
4 پاکت ژاپنی چسب از بغل 34 درب روی طول B4 پاکت
5 پاکت ژاپنی 35 درب روی طول زیپ دارB4 پاکت
6 پاکت 11×11 36 درب روی عرض چسب از بغل B4 پاکت
7 پاکت 14×14 37 درب روی عرض B4 پاکت
8 پاکت 15×15 38 درب روی طول A3 پاکت
9 پاکت 16×16 39 درب روی عرض چسب از بغل A3 پاکت
10 پاکت 17×17 40 درب روی عرض A3 پاکت
11 پاکت 20×20 41 پاکت 51×35.5 درب روی عرض
12 پاکت 23×23 42 CD پاکت
13 پاکت10×7 43 پاکت ژاپنی با عطف بغل
14 پاکت12×9 44 پاکت ژاپنی با عطف بغل و ته
15 پاکت16×11 45 با عطف بغل A5 پاکت
16 پاکت18×13 46 با عطف بغل و ته A5 پاکت
17 پاکت18×13 درب مثلثی 47 با عطف بغل A4 پاکت
18 پاکت20×14 48 با عطف بغل و ته A4 پاکت
19 پاکت22×16 49 با عطف بغل B4 پاکت
20 درب روی طول A5 پاکت 50 با عطف بغل و ته B4 پاکت
21 درب روی طول زیپ دارA5 پاکت 51 با عطف بغل A3 پاکت
22 درب روی عرض چسب از بغل 1A5 پاکت 52 با عطف بغل و ته A3 پاکت
23 درب روی عرض چسب از بغل 2A5 پاکت 53 ساک خرید عمودی 1
24 درب روی عرض A5 پاکت 54 ساک خرید عمودی 2
25 پاکت اسنادی 55 ساک خرید عمودی 3
26 درب روی طول A4 پاکت 56 ساک خرید عمودی 4
27 درب روی طول زیپ دارA4 پاکت 57 ساک خرید عمودی 5
28 درب روی طول A4+ پاکت 58 ساک خرید افقی 1
29 درب روی عرض چسب از بغل A4 پاکت 59 ساک خرید افقی 2
30 درب روی عرض چسب از بغل A4+ پاکت 60 ساک خرید افقی 3